Toggle Nav
My Cart

Verklaring van gegevensbescherming

Dit privacybeleid (versie: DSGVO 1.0 van 09.05.2018) is opgesteld door:
Gegevensbeschermingsbureau van het Duitse Bureau voor gegevensbescherming München - www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Privacy
Wij, idcom GmbH & Co. KG, zijn verantwoordelijk voor deze online-aanbieding en moeten u als aanbieder van een teleservice aan het begin van uw bezoek aan ons online-aanbod in duidelijke en eenvoudige bewoordingen op de hoogte brengen van de aard, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens in een precieze, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm. De inhoud van de informatie moet te allen tijde voor u beschikbaar zijn. Wij zijn daarom verplicht u mee te delen welke persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij hechten veel belang aan de veiligheid van uw gegevens en de naleving van de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens is onderworpen aan de bepalingen van de momenteel van toepassing zijnde Europese en nationale wetgeving.

Met de volgende privacyverklaring willen wij u laten zien hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en hoe u contact met ons kunt opnemen:

idcom GmbH & Co. KG
Edisonallee 5
89231 Neu-Ulm Duitsland
Handelsregister nr.: HRA 11110
Gedelegeerd bestuurder: Christian-Andreas Schneider
Telefoon: +49 731 4037034
E-mail: info@shirtcity.com

Onze Data Protection Officer voor gegevensbescherming
Bij vragen kunt u als volgt contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming:

Sven Lenz
Duits Bureau voor gegevensbescherming - Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50
87435 Kempten Duitsland
E-mail: lenz@deutsche-datenschutzkanzlei.de

A. Algemeen

Voor een beter begrip wordt in onze verklaring over gegevensbescherming geen onderscheid gemaakt tussen de geslachten. Met het oog op gelijke behandeling zijn overeenkomstige termen van toepassing op beide geslachten.

De betekenis van de gebruikte termen, zoals persoonsgegevens of de verwerking ervan, is te vinden in artikel 4 van de basisverordening van de EU inzake gegevensbescherming (DSGVO).

De persoonlijke gegevens van gebruikers die in het kader van dit onlineaanbod worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens (bijv. naam en adres van klanten), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van agenten, betalingsinformatie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites op ons onlineaanbod, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijv. gegevens in het contactformulier).

Onder gebruikers worden alle categorieën van personen verstaan die te maken hebben met gegevensverwerking. Dit omvat bijvoorbeeld onze zakenpartners, klanten, geïnteresseerden en andere bezoekers van ons online aanbod.

B. Specifiek

Privacybeleid
Wij garanderen dat wij uw gegevens alleen verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken in verband met de verwerking van uw vragen en voor interne doeleinden, alsmede om diensten of inhoud te leveren door u gevraagd.

Grondslagen voor gegevensverwerking
Persoonlijke gegevens van gebruikers worden door ons alleen verwerkt in overeenstemming met de relevante regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. De gegevens van de gebruiker worden alleen verwerkt in de volgende gevallen van wettelijke toestemming:
- Om onze contractuele diensten (bijv. het verwerken van bestellingen) en online diensten te leveren, of zoals vereist door de wet,
- indien u hiermee hebt ingestemd, of
- op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking en veiligheid van ons onlineaanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO, met name voor het meten van het bereik, het opstellen van profielen voor reclame- en marketingdoeleinden, het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van diensten van derden).

Wij willen u graag laten zien waar bovenstaande rechtsgrondslagen in het DSGVO zijn geregeld:

Approval Art. 6 Deel 1 lit. a. en Art. 7 DSGVO
Verwerking om onze diensten te vervullen en contractuele maatregelen uit te voeren Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO
Verwerking om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGVO
Verwerking ter bescherming van onze wettige belangen Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO

 

Datatransmissie aan derden
Wij wijzen u erop dat door het gebruik van Google Analytics de gegevens bij het gebruik van ons onlineaanbod worden verzonden.

Doorgifte van gegevens aan een derde land of een internationale organisatie
Derde landen zijn landen waar het DSGVO niet rechtstreeks toepasselijk recht is. In principe omvat dit alle landen buiten de EU en de Europese Economische Ruimte.

Zonder uw toestemming of zonder rechtsgrondslag worden geen gegevens doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie.

Opslagtermijn van uw persoonlijke gegevens
Wij houden ons aan de principes van gegevenseconomie en gegevensvermijding. Dit betekent dat wij de door u aan ons verstrekte gegevens slechts bewaren zolang als nodig is om voornoemde doeleinden te bereiken of zolang als de verschillende bewaartermijnen die door de wetgever zijn vastgelegd. Indien het doel van uw gegevens vervalt of na het verstrijken van de betreffende termijnen, worden uw gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

Hiertoe hebben wij een intern bedrijfsconcept ontwikkeld om deze procedure te waarborgen.

Contact met idcom GmbH & Co. KG
Als u via e-mail of contactformulier contact met ons opneemt, stemt u in met de elektronische communicatie. In het kader van het contact met ons, worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u aflezen aan het betreffende contactformulier. Uw gegevens worden veilig verzonden (SSL-versleuteld). De door u verstrekte informatie wordt uitsluitend opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag en eventuele vervolgvragen.

Wij willen u hiervoor de rechtsgrondslag geven:


overeenkomst artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 DSGVO
Verwerking om onze diensten te vervullen en contractuele maatregelen uit te voeren Art. 6, lid 1, onder b. DSGVO
Verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen Art. 6, lid 1, onder f) DSGVO

 

Wij gebruiken software voor het onderhoud van klantgegevens (CRM-systeem) of vergelijkbare software gebaseerd op onze legitieme belangen (efficiënte en snelle verwerking van gebruikersvragen).

Het systeem wordt door ons in eigen beheer bediend. Er worden dan ook geen gegevens doorgegeven aan derden.

Wij wijzen u erop dat e-mails tijdens het verzenden zonder toestemming en ongemerkt kunnen worden gelezen of gewijzigd. Verder wijzen we erop dat we een software gebruiken voor het filteren van ongevraagde e-mails (spamfilter). Het spamfilter kan e-mails weigeren die door bepaalde functies ten onrechte als spam zijn geïdentificeerd.

Welke rechten heeft u?
a) Recht op informatie
U hebt recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens. Op verzoek zullen wij u schriftelijk informeren welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Hieronder vallen ook de herkomst en de ontvangers van uw gegevens en het doel van de gegevensverwerking.

b) Recht op correctie
U heeft recht op correctie van uw bij ons opgeslagen gegevens indien deze onjuist zijn. U kunt een beperking van de verwerking aanvragen, bijvoorbeeld als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist.

c) Recht op blokkeren
U kunt uw gegevens ook laten blokkeren. Om er zeker van te zijn dat uw gegevens te allen tijde kunnen worden geblokkeerd, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een slotbestand worden bewaard.

d) Recht op herroeping
U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Indien een dergelijke verplichting bestaat, zullen wij uw gegevens op verzoek blokkeren. Als aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan, zullen wij uw persoonlijke gegevens wissen, zelfs als u hier niet om vraagt.

e) Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om van ons te verlangen dat wij de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een formaat verstrekken dat verzending naar een andere locatie mogelijk maakt.

f) Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een van de toezichthoudende instanties voor gegevensbescherming.
om het om te keren.

Beiers Staatsbureau voor toezicht op gegevensbescherming (BayLDA)
Promenade 27, 91522 Ansbach Duitsland
Telefoon: +49 981 53-1300
Fax: +49 981 53-981300

U kunt het klachtenformulier van de Beierse gegevensbeschermingsautoriteit openen via de volgende link: https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html

g) Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde de mogelijkheid het gebruik van uw gegevens voor interne doeleinden met ingang van de toekomst te herroepen. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail sturen naar info@shirtcity.com Deze herroeping heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de tot dan toe door ons uitgevoerde verwerkingsprocessen. Dit heeft geen gevolgen voor de gegevensverwerking met betrekking tot alle andere rechtsgrondslagen, zoals het initiëren van contracten (zie hierboven).

Bescherming van uw persoonlijke gegevens
Wij nemen contractuele, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om zo de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen.

De veiligheidsmaatregelen omvatten in het bijzonder de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server. Hiervoor wordt een 128-bit SSL (AES 128) versleutelingstechniek gebruikt. Dit geldt ook voor uw IP-adres.

Uw persoonlijke gegevens worden op de volgende manieren beschermd (uittreksel):
a) Bescherming van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens
Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons worden opgeslagen te beschermen, hebben we verschillende maatregelen genomen voor toegang, toegang en toegangscontrole.

b) Bescherming van de integriteit van uw persoonlijke gegevens
Om de integriteit van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens te waarborgen, hebben wij verschillende maatregelen getroffen voor doorgifte en invoercontrole.

c) de beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te handhaven
Om de beschikbaarheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens te waarborgen, hebben wij verschillende maatregelen getroffen voor order- en beschikbaarheidscontrole.

De gebruikte veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen, als gevolg van het onzekere karakter van het internet, kunnen wij de veiligheid van uw gegevensoverdracht naar ons online aanbod niet garanderen. Daarom is elke gegevenstransmissie van u naar ons online aanbod op eigen risico.

Bescherming van minderjarigen
Personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van hun wettelijke voogd geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven. Persoonlijke gegevens mogen alleen aan ons worden verstrekt door personen jonger dan 16 jaar met de uitdrukkelijke toestemming van hun wettelijke voogden of door personen jonger dan 16 jaar. Deze gegevens worden overeenkomstig deze gegevensbeschermingsverklaring verwerkt.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw internetbrowser. Cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De bestanden worden gebruikt om de browser te helpen door het online aanbod te navigeren en alle functies volledig te kunnen gebruiken.

Online cookies gebruik is: Browser cookies

Controle van cookies door de gebruiker
Browsercookies: U kunt alle browsers zo instellen dat cookies alleen op aanvraag worden geaccepteerd. Ook kunnen alleen cookies worden geaccepteerd waarvan de pagina's momenteel worden bezocht. Alle browsers bieden functies die het selectief verwijderen van cookies mogelijk maken. Het accepteren van cookies kan echter ook in het algemeen worden uitgeschakeld als beperkingen in de gebruiksvriendelijkheid van dit onlineaanbod moeten worden geaccepteerd.

Gebruik van First-Party Cookies (Google Analytics Cookie).

Log cookies van Google Analytics in:

Unieke gebruikers - Google Analytics verzamelt en groepeert uw gegevens. Alle activiteiten tijdens een bezoek worden samengevat. Door het instellen van Google Analytics-cookies wordt onderscheid gemaakt tussen gebruikers en unieke gebruikers.

Activiteiten van de gebruikers - Google Analytics cookies slaan ook informatie op over het begin- en eindtijdstip van een bezoek aan de website en hoeveel pagina's u hebt bekeken. Wanneer de browser wordt gesloten of de gebruiker lange tijd inactief is (standaard 30 minuten), wordt de gebruikerssessie beëindigd en registreert het cookie het bezoek als voltooid. Ook de datum en tijd van het eerste bezoek worden geregistreerd. Het totale aantal bezoeken per unieke gebruiker wordt ook gelogd. Externe link: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

U kunt voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van het onlineaanbod (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de volgende link in de browser-plug-in te downloaden en te installeren:
Externe link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Meer informatie vindt u onder de rubriek webanalyseservice Google Analytics / Universal Analytics.

Levensduur van de gebruikte cookies
Cookies worden beheerd door de webserver van ons online aanbod. Deze online aanbieding maakt gebruik van:
Transiënte cookies/sessiecookies (eenmalig gebruik), levensduur: Tot deze onlineaanbieding is gesloten.
Permanente cookie (permanente browser identificatie), levensduur: tot 6 maanden.

Cookies uitschakelen of verwijderen (Opt-Out)
Elke webbrowser biedt mogelijkheden om cookies te beperken en te verwijderen. Ga voor meer informatie naar de volgende websites:
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
- Google Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
- Safari: https://support.apple.com/de-de/HT201265

Web Analytics Service Google Analytics / Universele Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van dit onlineaanbod wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De gegevens worden daarom doorgegeven aan een derde land. Er wordt rekening mee gehouden dat er passende/toereikende garanties beschikbaar zijn en dat u over afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen beschikt.

U kunt een kopie van de betreffende garanties krijgen door naar de onderstande websites te gaan:

- Privacyscherm: https://www.privacyshield.gov/list
- Modelcontractbepalingen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:NL:PDF.

In het geval dat IP-anonimisering in ons onlineaanbod wordt geactiveerd, zal Google echter uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkleinen.

Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van het onlineaanbod te evalueren, om rapporten over de activiteiten van het onlineaanbod samen te stellen en om ons verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van het onlineaanbod en het gebruik van het internet. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat in dit geval niet alle functies van dit onlineaanbod volledig kunnen worden gebruikt.

Wij wijzen erop dat dit onlineaanbod gebruik maakt van Google Analytics met de extensie 'anoniemzeIp()' en dat IP-adressen daarom alleen in verkorte vorm verder worden verwerkt om een directe persoonlijke relatie uit te sluiten.

We gebruiken ook Google Analytics-rapporten om demografische kenmerken en interesses bij te houden.

De door ons verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch gewist. Ga voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming naar https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://policies.google.com/?hl=en.

U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van het onlineaanbod (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door het downloaden en installeren van een browser-plug-in via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Als alternatief voor de browser plug-in of in browsers op mobiele apparaten, is de volgende link van toepassing om een opt-out cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt binnen dit online aanbod (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder de cookies in deze browser, klik opnieuw op de link):


Klik hier om Google Analytics uit te schakelen.

Webanalysedienst eKomi
Wij gebruiken de evaluatiesoftware van eKomi Ltd. voor leveranciers- en productevaluaties door onze klanten en om de kwaliteit van ons online aanbod te verhogen.

Na de aankoop kunt u anoniem een evaluatie geven van de ervaringen met ons online aanbod. Na het verwerken van uw bestelling ontvangt u via eKomi een e-mail waarin u om een beoordeling wordt gevraagd. Met deze e-mail ontvangt u een link naar het bijbehorende evaluatie masker. Het indienen van een evaluatie is vrijwillig en niet verplicht voor u. Er vindt geen overdracht van persoonsgegevens aan eKomi plaats. Er wordt alleen een anonieme order-ID verzonden. Bovendien is eKomi verplicht om de door u verzonden gegevens te verwerken in overeenstemming met de Federal Data Protection Act en neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen die de veiligheid van uw gegevens dienen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw gegevens door een e-mail te sturen naar info@shirtcity.com

Webanalysedienst Visuele website-optimalisator
Wij maken gebruik van de webanalysedienst Visual Website Optimizer voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. Gepseudonimiseerde bezoekersgegevens worden verzameld, geëvalueerd en opgeslagen. Vanuit deze bestanden kunnen voor hetzelfde doel onder een pseudoniem gebruikersprofiel worden aangemaakt en geëvalueerd. Gegevens worden verzameld via cookies. Deze cookies dienen o.a. om de browser te herkennen en daarmee een nauwkeuriger bepaling van statistische gegevens mogelijk te maken. Het IP-adres van de gebruiker wordt onmiddellijk na het ophalen en vóór de opslag gepseudonimiseerd om persoonlijk contact uit te sluiten.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van uw gepseudonimiseerde bezoekersgegevens voor de toekomst. Hiervoor moet u een opt-out-cookie van VWO verkrijgen via de volgende link. Dit betekent dat er in de toekomst geen bezoekersgegevens van uw browser worden verzameld en opgeslagen bij VWO: https://vwo.com/opt-out/

De opt-out-cookie wordt ingesteld door VWO.

Webanalysedienst Hotjar
We gebruiken Hotjar, een webanalysetool van Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta ( Hotjar ).

Hotjar registreert de interacties van willekeurig geselecteerde individuele gebruikers met de website in geanonimiseerde vorm. Hierdoor ontstaat een protocol van bijv. muisbewegingen en klikken met als doel mogelijke verbeteringen van de betreffende website aan te geven. Bovendien wordt voor statistische doeleinden informatie over het besturingssysteem, de browser, inkomende en uitgaande koppelingen, de geografische herkomst, de resolutie en het type apparaat geëvalueerd. De door de traceercode en cookie gegenereerde informatie over uw bezoek aan onze website wordt verzonden naar en opgeslagen op Hotjar-servers in Ierland. Deze gegevens zijn niet persoonlijk en worden door Hotjar niet doorgegeven aan derden.

Als u geen opname wilt, kunt u deze op alle websites via Hotjar uitschakelen door de DoNotTrack-header in uw browser in te stellen. Informatie over de opt-out mogelijkheid vindt u op de volgende pagina: http://overheat.de/opt-out.html.

Meer informatie over Hotjar vindt u op https://www.hotjar.com/

Het privacybeleid van Hotjar is beschikbaar op https://www.hotjar.com/privacy

Het gebruik van Google Tag Manager
We gebruiken de Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk website tags te beheren via een interface. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Er worden geen cookies ingesteld en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. De Google Tool Manager activeert andere tags die gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is gemaakt op domein- of cookieniveau, blijft deze geldig voor alle traceertags als deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager. Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u onder de volgende link: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat alle tags van Google Tag Manager worden verzonden. Klik hiervoor op de onderstaande opt-out-link om de Google Tag Manager opt-out-cookie in uw browser te plaatsen:


Klik hier om uitgesloten te worden van Google Tag Manager.

Gebruik van Google Maps
We gebruiken Google Maps om kaarten weer te geven en routekaarten te maken. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens en de door u ingevoerde gegevens (inclusief het IP-adres) door Google, een van haar vertegenwoordigers of derden. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u via de volgende link:
https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

Gedetailleerde informatie over transparantie en opties, alsmede de voorschriften inzake gegevensbescherming, zijn te vinden in het gegevensbeschermingscentrum van google.de: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1

Google AdWords - Conversietracking
Wij gebruiken het online advertentieprogramma 'Google AdWords' en conversie tracking als onderdeel van Google AdWords. De conversie tracking cookie wordt ingesteld wanneer u klikt op een advertentie die wordt geserveerd door Google. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u pagina's van deze site bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent omgeleid. Elke Google AdWords-gebruiker ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Ad-Words gebruikers.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-gebruikers die voor conversietracering hebben gekozen. We leren het totaal aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Als u niet aan het volgen wilt deelnemen, kunt u zich tegen dit gebruik verzetten door de Google Conversion Tracking Cookie te deactiveren via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. Ze zijn niet opgenomen in de conversie tracking statistieken hieronder.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar http://www.google.de/policies/privacy/

Retargeting/Remarketing
We gebruiken de retargetingtechnologie van Google Inc. ( Google ). Dit maakt het mogelijk om u specifiek te richten met gepersonaliseerde, rente-gerelateerde reclame als u al geïnteresseerd bent geraakt in onze aanbiedingen. De reclamemedia worden weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van het vorige gebruik, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargeting technologie, wordt een cookie opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker om anonieme gegevens over interesses te verzamelen en dus de reclame individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. De gebruiker krijgt zo advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met de respectievelijke product- en informatie interesses. U kunt permanent bezwaar maken tegen het instellen van cookies voor reclamevoorkeuren door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Meer informatie en de voorschriften m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens m.b.t. reclame en Google vindt u hier: http://www.google.com/privacy/ads/

Bing universele gebeurtenistracering (UET)
Op onze website worden gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van Bing Ads-technologieën, waarvan gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten. Deze service stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen wanneer zij via advertenties van Bing Ads naar onze website komen. Als u onze website via een dergelijke advertentie bezoekt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Een Bing UET-tag is geïntegreerd op onze website. Dit is een code die wordt gebruikt in verband met het cookie om een aantal niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website op te slaan. Dit omvat de tijd die op de website is doorgebracht, welke onderdelen van de website zijn opgeroepen en via welke weergave de gebruikers de website hebben bezocht. Informatie over uw identiteit wordt niet verzameld.

De verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar Microsoft-servers in de Verenigde Staten en daar maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de instelling van cookies uit te schakelen. Dit kan de functionaliteit van de website beperken.

Bovendien kan Microsoft mogelijk uw gebruik op meerdere elektronische apparaten volgen door cross-device tracking, zodat u gepersonaliseerde advertenties kunt weergeven op of in Microsoft webpagina's en apps. U kunt dit gedrag uitschakelen op http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out

Ga voor meer informatie over de analytische diensten van Bing Ads naar de website van Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft ( https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement) voor meer informatie over het privacybeleid van Microsoft en Bing.

Facebook-pixels gebruiken
Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven door te klikken op een daarvoor bestemde knop, gebruiken wij de "Facebook Pixel" van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") op onze website. Op deze manier kan uw gedrag worden gevolgd nadat u een Facebook advertentie hebt gezien of erop hebt geklikt.

Dit proces is ontworpen om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te evalueren en kan helpen om toekomstige reclame-inspanningen te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat uw identiteit niet wordt onthuld. Facebook slaat de gegevens echter op en verwerkt deze, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor het gebruik van gegevens op Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt Facebook en zijn partners toestaan om advertenties op en buiten Facebook te serveren. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen.

Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers ouder dan 13 jaar. Als je jonger bent, moeten je ouders of voogden om toestemming worden gevraagd.

Om het gebruik van cookies op uw computer in het algemeen tegen te gaan, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies in de toekomst niet meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het deactiveren van alle cookies kan er echter toe leiden dat sommige functies van onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies door derden, zoals Facebook, ook uitschakelen op de website van Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

Facebook-verbinding gebruiken (Procedure voor eenmalig aanmelden)
Als u een Facebook-profiel hebt, kunt u zich op onze website registreren om een klantaccount aan te maken of u kunt zich registreren via de sociale plug-in Facebook Connect van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ( Facebook ) met behulp van de single sign-on techniek. De sociale plug-ins van 'Facebook Connect' op deze website zijn te herkennen aan de blauwe knop met het Facebook-logo en de tekst 'Verbinden met Facebook' of 'Aanmelden met Facebook' of 'Aanmelden met Facebook'.

Wanneer u een pagina van deze website bezoekt die zo'n plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. Facebook stuurt de inhoud van de plug-in rechtstreeks naar uw browser en integreert deze in de pagina. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van deze website heeft opgevraagd, ook als u niet over een Facebook-profiel beschikt of niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (inclusief het IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Door gebruik te maken van deze Facebook Connect knop op onze website heeft u de mogelijkheid om in te loggen of te registreren op deze website met behulp van uw Facebook gebruikersgegevens. Wanneer u de knop Facebook Connect gebruikt, zal Facebook ons voorzien van de algemene en publiek toegankelijke informatie die is opgeslagen in uw profiel, afhankelijk van uw persoonlijke privacy-instellingen op Facebook. Deze informatie omvat het gebruikers-ID, de naam, de profielfoto, de leeftijd en het geslacht. Wijzigingen in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Facebook kunnen ook resulteren in de overdracht van uw profielfoto's, de gebruikers-ID's van uw vrienden en uw vriendenlijst als deze als openbaar zijn gemarkeerd in uw privacy-instellingen op Facebook.

De door Facebook verzonden gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt om een gebruikersaccount aan te maken met de benodigde gegevens, indien u Facebook hiervoor toestemming heeft gegeven (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum). Omgekeerd kunnen gegevens van ons worden overgebracht naar uw Facebook-profiel. Dit kan informatie zijn over surfen of koopgedrag. Als u de knop Facebook Connect gebruikt, wordt u ook van de uitwisseling van uw gegevens op Facebook op de hoogte gebracht wanneer u de knop activeert. Bovendien krijgt u de mogelijkheid om uw Facebook-gebruikersgegevens uitdrukkelijk in te zien en informatie en activiteiten op uw Facebook-profiel te publiceren.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Facebook en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook de via de website verzamelde gegevens direct aan uw Facebook-profiel koppelt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Facebook afmelden. U kunt ook volledig voorkomen dat de Facebook-plug-ins worden geladen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld de Facebook Blocker (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

YouTube gebruiken
Onze website bevat functies van de YouTube-service voor het bekijken en afspelen van video's. Deze functies worden aangeboden via YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van YouTube.

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de provider pas bij het afspelen van de video('s) de opslag van de gebruikersinformatie start.

Wanneer ingesloten Youtube-video's worden afgespeeld, gebruikt Youtube cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens Youtube dienen deze onder meer om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Ongeacht de weergave van de ingebedde video's, wordt bij elke toegang tot onze website een verbinding met het Google-netwerk DoubleClick tot stand gebracht, die verdere gegevensverwerking kan activeren zonder onze invloed.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op YouTube, zie het privacybeleid van YouTube op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich registreert voor onze e-mailnieuwsbrief, worden persoonlijke gegevens verzameld. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden in de vorm van uw e-mailnieuwsbrief, mits u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het volgende:
Ja, ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief! Ik accepteer het privacybeleid".

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door ons een e-mail te sturen via info@shirtcity.com Na annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbrief distributielijst en opgenomen in een bestand om herroeping te verzekeren.

Bij het volgen van nieuwsbrieven wordt gebruikersgedrag pseudoniem vastgelegd. Dit zijn de volgende gepseudonimiseerde gegevens: Ontvangers, ontvangers minder springkussen, ontvangers in de rij, ontvangers overgeslagen, unieke afmeldingsgraad, unieke afmeldingen, springkracht, springkussen (inclusief harde en zachte springkussen), unieke openingskoers, unieke openingen, openingskoers, openingen, unieke kliksnelheid, unieke klikken, klikken, effectieve unieke kliksnelheid, klikken naar segmentdoelgroepen.

Voor de uitreiking van de nieuwsbrief werken wij samen met een externe dienstverlener, Episerver GmbH, Wallstraße 16, D-10179 Berlijn. Uw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar Episerver GmbH voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden alleen verwerkt door Episerver GmbH in overeenstemming met onze instructies.

Nieuwsbrief tracering: Als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, wordt een nieuwsbrief tracering (ook wel web beacons of het traceren van pixels) gebruikt. Bij de levering van de nieuwsbrief kan de externe server dan bepaalde gegevens van de ontvanger registreren, zoals het tijdstip van opvraging, het IP-adres of informatie over het gebruikte e-mailprogramma (client). De naam van het afbeeldingsbestand is geïndividualiseerd voor elke mailontvanger door een unieke ID toe te voegen. De afzender onthoudt welke ID bij welk e-mailadres hoort en kan zo bij het ophalen van de afbeelding bepalen welke nieuwsbriefontvanger de e-mail net heeft geopend.

Doorgifte van persoonsgegevens voor orderverwerking
De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractverwerking aan de bij de levering ingeschakelde transporteur doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In het kader van de verwerking van betalingen geven wij betalingsgegevens door aan de gecontracteerde kredietinstelling.

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, domiciliëring via PayPal of - indien aangeboden - 'aankoop op rekening' via PayPal, sturen wij de betalingsgegevens door naar PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxem-bourg (hierna 'PayPal'). PayPal behoudt zich het recht voor om krediet controles uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, domiciliëring via PayPal of - indien aangeboden - 'aankoop op rekening' via PayPal. PayPal gebruikt de resultaten van de kredietbeoordeling in relatie tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over het aanbieden van de respectieve betalingsmethode. De creditnota kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Indien in de creditnota scorewaarden worden opgenomen, worden deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Adresgegevens worden meegenomen in de berekening van de scorewaarden. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de gebruikte kredietbeoordelaars, kunt u de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal raadplegen: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Als u besluit met een creditcard te betalen, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, D-65760 Eschborn, aan wie wij de tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling doorgeven. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder ConCardis.

Bij directe betaling via overschrijving ontvangen wij de creditnota onmiddellijk. U bezorgt aan SOFORT GmbH (Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, D-80339 München) het rekeningnummer, de bankcode, de PIN-code en de TAN via het niet voor ons toegankelijke beveiligde betaalformulier. IMMEDIATELY GmbH voert automatisch en in real time een overschrijving uit op uw online bankrekening. Het verschuldigde aankoopbedrag wordt onmiddellijk en rechtstreeks overgemaakt op onze bankrekening. Als u kiest voor de betaalmethode "Sofortüberweisung", zal een ingevuld formulier met onze bankgegevens worden geopend aan het einde van het bestelproces. Bovendien worden het verschuldigde bedrag van de overschrijving en het doel van de overschrijving vermeld. In het formulier moet u het land invoeren waar de internetbankierrekening zich bevindt en de bankcode. Om de onmiddellijke overschrijving uit te voeren, moet u het rekeningnummer en de PIN invoeren om u aan te melden op de rekening voor internetbankieren en u bevestigen door de TAN in te voeren. De transactie wordt onmiddellijk bevestigd. In principe kan elke gebruiker Sofortüberweisung als betaalmethode kiezen als hij een geactiveerde online bankrekening met PIN/TAN-procedure heeft. Voor sommige banken is de Sofortüberweisung nog niet beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website van de aanbieder: https://www.klarna.com/sofort

Wijzigingen in ons Privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen zodat het altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan te brengen aan onze diensten in het privacybeleid. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de invoering van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring geldt dan voor uw volgende bezoek.

Merkbescherming
Elk hier genoemd bedrijf of handelsmerk is het eigendom van het betreffende bedrijf. Merken en namen worden uitsluitend ter informatie vermeld.

C. Rusland specifieke bepalingen

Voor gebruikers die in de Russische Federatie wonen, geldt het volgende:

Bovenstaande diensten van ons online aanbod zijn niet bedoeld voor burgers van de Russische Federatie die in Rusland wonen.

Als u een Russische staatsburger bent die in Rusland woont, wordt u er uitdrukkelijk op gewezen dat alle persoonlijke gegevens die u ons via dit onlineaanbod verstrekt, geheel voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid zijn. U stemt er verder mee in dat u ons niet verantwoordelijk zult stellen voor het niet naleven van de wetten van de Russische Federatie.